U kan deze bladzijden oproepen in pdf en uitprinten of downloaden

Verzekering.pdf

formulieren schade aan derden

Nederlands

Frans

Duits

Ziekte of ongeval

Nederlands

Frans

Duits

Ernstige ziektegevallen

Wanneer de huisarts van mening is dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, volgt u de raadgevingen van de huisarts. U moet Euro-Children niet vooraf contacteren maar nadien wel een mailtje zenden, wanneer u juist weet wat de aard en de ernst van de ziekte is. De meest voorkomende oorzaken van dringende ziekenhuisopname is na ervaring van vele jaren de blindedarmontsteking. Indien u reeds een zeer goede vriendschapsband heeft met de ouders van uw gastkind (misschien was u reeds bij hen op bezoek, misschien heeft u met elkaar een vlotte briefwisseling) belet niets dat u de ouders zelf op de hoogte brengt (telefoon of email). Indien u dit liever niet doet, kan u gerust een telefoontje geven naar Euro-Children. Er is steeds, dag en nacht, een van de vrijwillige medewekers die de telefoon opneemt en u verder zal helpen.                                                                                                                        

Geen ziekenfonds maar verzekering

Deze verzekering vervangt onze toetreding tot een ziekenfonds, en biedt bovendien waarborgen voor terugbetaling van dringende repatriëringskosten (vb. na dringende operatie). Hoewel meerdere van onze kinderen nu afkomstig zijn uit EU-landen (Tsjechië en Slovakije) en normaal gesproken ook kunnen genieten van de EU-overeenkomsten inzake ziekteverzekering, hebben we voor alle zekerheid ook voor die kinderen een ziekteverzekering afgesloten. Het is heel waarschijnlijk dat sommige ouders wegens werkloosheid, herhaaldelijk verhuizen of familiale problemen niet in orde zijn met de eigen sociale zekerheid.

Verzekering

EURO-CHILDREN

 

Wat moet ik doen als het gastkind ziek is of betrokken is bij een ongeval?

Tijdens de vakantieperiode is het mogelijk dat het gastkind, zoals trouwens ook de eigen kinderen van het gezin, betrokken is bij een ongeval, ziek is of schade heeft berokkend aan derden ... Euro-Children is zeer gelukkig dat tijdens de meer dan vijftig jaar van haar bestaan en de duizenden kinderen uit zoveel verschillende Europese landen slechts uitzonderlijk een echt zwaar ongeval of ernstige ziekte te melden was.
Euro-Children heeft dan ook een zeer goede samenwerking met KBC-verzekeringen en het kantoor ADVIP voor directe contacten.

Op dit deel van de website vinden de gastgezinnen alle noodzakelijke inlichtingen in verband met de verzekering.

A. bij een ongeval waarvan het gastkind slachtoffer is

Deze verzekering zal de nodige juridische hulp bieden, om de rechten van het kind en het gastgezin te vrijwaren bij eventuele betwistingen of wanneer het ongeval werd veroorzaakt door een onbekende.

Omdat de ervaring heeft geleerd dat een ongeval ook kan veroorzaakt zijn door een familielid van het gastgezin, zoals een eigen kind tijdens het spelen, raden we steeds aan uw eigen maatschappij die uw familiale polis dekt vooraf te verwittigen dat u een gastkind opneemt. Ook al staat duidelijk in alle polissen dat het ook de kinderen aan u toevertrouwd dekt.
Indien het gaat om een ernstig ongeval, waardoor het gastkind gekwetst werd, veroorzaakt ofwel door een derde partij, ofwel door iemand  van  het

deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.
meldingsformulier

 

gastgezin zelf, moet men natuurlijk de hulpdiensten hun werk laten doen en hun advies volgen. Men moet er steeds rekening mee houden dat men achteraf een geschreven getuigenis nodig heeft, liefst van de politie die de vaststellingen deed.

Nadat het gastkind de noodzakelijke verzorging heeft ontvangen, is het best Euro-Children zo vlug mogelijk te verwittigen ofwel telefonisch op 03 247 88 50 (vanuit het buitenland ++32 3 247 88 50) ofwel met email op info@eurochildren.be of via het meldingsformulier

Alle kinderen hebben een verzekering ongevallen bij KBC-verzekeringen, Wat moet u bij een ongeval doen om in regel te zijn met de wettelijke voorschriften ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. U moet Euro-Children zo vlug mogelijk verwittigen.                                

2. In het ziekenhuis of bij de behandelende huisarts moet een aangifteformulier van de verzekering worden ingevuld. U kan ze downloaden onderaan deze bladzijden of bij ons per per e-mail of telefonisch aanvragen.

Het is misschien nuttig, wanneer u voor meerdere dagen elders uw vakantie doorbrengt, vooraf een exemplaar van het formulier af te drukken en in de wagen te bewaren. Hieronder is ook een Franstalig en Duitstalig exemplaar ter beschikking. KBC beschikt enkel over formulieren  in  onze drie landstalen.

 

Wanneer de formulieren ingevuld zijn, kan u deze ofwel per post ofwel (na scanning) als PDF naar Euro-Children zenden info@eurochildren.bevergeet niet in uw mailtje code, naam en voornaam van het gastkind te vermelden.                                                                                                            

Dring er in het ziekenhuis of bij de geneesheer op aan het formulier te ondertekenen en het aan u terug te bezorgen.

Ga in geen geval in op het aanbod dat zij het zelf aan de verzekering zullen bezorgen.

Overtuig u ervan dat het formulier ingevuld is op naam van het gastkind

wanneer is het gastkind verzekerd ?

Het gastkind is verzekerd van het ogenblik af dat de ouders het kind toevertrouwen aan de begeleider van de autocar, bij vertrek in het buitenland, tot op het ogenblik dat het na de vakantie opnieuw aan de ouders wordt toevertrouwd.

Zijn verzekerd, ongevallen die gebeuren tijdens het verblijf van het kind wanneer het verblijft bij het onthaalgezin in België. De waarborgen van de polis zijn ook verworven, wanneer het kind samen met het gastgezin een reis maakt in andere landen van Europese Unie, op voorwaarde dat deze reis vooraf wordt aangevraagd bij het secretariaat van Euro-Children. Zie uitleg hierover op reizen buitenland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn niet verzekerd: ongevallen die gebeuren wanneer het kind op een afgesproken en regelmatige wijze is toevertrouwd aan derden, die permanent het toezicht houden over en de verantwoordelijkheid dragen over het kind: kampen ingericht door jeugdbewegingen (scouts, chiro,), sportkampen, enz.

In dat geval is, bij een eventueel ongeval, de inrichtende organisatie verantwoordelijk, en zal haar verzekering moeten tussenkomen. Toch is het nuttig dat de leiding op de hoogte is van de verzekering door Euro-Children, omdat soms niet alle ongevallen of activiteiten door de verzekering van de organisatoren van het kamp gedekt worden.

begeleiders: de begeleiders die toezicht houden over de kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen, maar enkel gedurende de tijd dat ze werkelijk opdrachten uitvoeren van toezicht op de kinderen. De begeleiders zijn dus niet verzekerd, wanneer ze bv. na aankomst van de kinderen een nacht doorbrengen ofwel in een hotel ofwel bij een gastgezin. Ze zijn evenmin door Euro-Children verzekerd wanneer ze zonder kinderen naar ons land komen of huiswaarts keren in een lege autocar.

 

 

 

B. bij ziekte van het gastkind


Niet ernstige ziektegevallen

In de eerste plaats zorgt u voor uw gastkind zoals u dat zou doen voor uw eigen kinderen. Indien u denkt dat het een klein probleempje is, zoals een lichte verkoudheid, spijsverteringsproblemen, en dgl, heeft u waarschijnlijk uw eigen gekende middeltjes die u voor de eigen kinderen gebruikt. Let alleen op, indien u door Euro-Children of door het kind zelf bepaalde vormen van allergie werden vermeld. Het is niet nodig Euro-Children op de hoogte te brengen.

Indien het gaat om een ziekte waarvoor u een consultatie bij uw huisarts nodig acht of u de huisarts bij u laat komen, moet u zowel bij de betaling van het honorarium van de huisarts als bij de apotheker rekening houden met het feit, dat hier niet de ziekteverzekering tussenkomt, maar wel de verzekering door Euro-Children genomen voor het gastkind. Ook in dit geval moet u Euro-Children niet onmiddellijk op de hoogte brengen, maar u kan misschien wel meedelen of alles in orde is gekomen wanneer u de documenten voor de verzekering naar Euro-Children verzendt. U kan hiervoor gebruik maken van het meldingsformulier.

Ingeval van twijfel over de noodzaak een dokter te raadplegen moet u altijd naar de dokter gaan. Als later zou blijken dat de toestand ernstiger is dan gedacht moeten wij kunnen aantonen dat alles werd gedaan wat mogelijk was. Dus ook geen doktersattest op naam van eigen kinderen laten opmaken.

Deze verzekering is ook een waarborg voor de jeugdbewegingen waarmede het gastkind eventueel mee op kamp gaat. Bij ziekte van een van hun eigen kinderen tijdens het kamp moeten zij beroep doen op het belgische ziekenfonds van het kind. Voor onze kinderen kunnen ze ook op kamp beroep doen op onze verzekering.                                                         
We hebben aan de verzekeringsmaatschappij gevraagd of een speciaal formulier voorzien is voor een gewoon doktersbezoek of hospiatlisatie (zonder ongeval ) maar tot op heden blijft de regel dat u gewoon het formulier voorzien voor ongevallen kan gebruiken. De rubrieken die inlichtigen vragen over het ongeval laat u gewoon blanco. U kan ook zulk formulier preventief afdrukken, indien u op reis gaat of het kind deelneemt aan een kamp van een jeugdbeweging.

aandacht voor het volgende                                                                                     
Facturen die door u onmiddellijk moeten worden betaald (vb. apotheek) moeten de vermelding “voldaan” dragen met stempel van apotheek. U zendt deze facturen naar Euro-Children voor verder gevolg. Vergeet niet er een briefje bij te voegen met de juiste benaming en bankrekening waarop de verzekering u kan terugbetalen.

wanneer is het gastkind verzekerd ?                                                                     
Het gastkind is verzekerd van het ogenblik dat de ouders het kind toevertrouwen aan de begeleider van de autocar, bij vertrek in het buitenland, tot op het ogenblik dat het na de vakantie opnieuw aan de ouders wordt toevertrouwd.

Zijn ook verzekerd, zorgen inzake ziekte die noodzakelijk zijn, wanneer het kind samen met het gastgezin een reis maakt in andere landen van Europese Unie, op voorwaarde dat deze reis vooraf wordt aangevraagd bij het secretariaat van Euro-Children. Zie verdere uitleg hierover op reizen buitenland
beperkingen:
Het is belangrijk te weten dat de verzekering voor gezondheidszorgen enkel van toepassing is voor een ziekte, die de verzekerde heeft opgelopen tijdens de duur van het verblijf in het gastgezin. De verzekering is dus niet van toepassing voor ziekten waarvoor de verzekerde in behandeling was bij de aanvang van de reis, tenzij er zich tijdens de duur van het verblijf bij het gastgezin een abnormale en onverwachte verergering voordoet.

Het is ook belangrijk, dat bij behandeling van een ziek kind tijdens de vakantie, in gevallen die twijfelachtig zouden kunnen zijn, door de behandelende geneesheer een verklaring wordt bijgeschreven, dat het kind - voor zover het blijkt uit haar/zijn verklaring - voor die ziekte niet in behandeling was bij aankomst in ons land, ofwel dat het gaat over een abnormale of onverwachte verergering.

opletten: niet dringende tandheelkundige zorgen vallen buiten de verzekering.
Wanneer het gaat om een dringende interventie die beperkt is tot het noodzakelijke (vb. een tandontsteking) is er geen probleem. Maar een tandheelkundige verzorging, die enkel wordt verricht omdat de ouders hadden verwaarloosd het kind te laten verzorgen, is zeker niet terugbetaalbaar (zoals opvullen van een tand, een tandprothese).

terugbetaling en remgeld

In tegenstelling met de ziekenfondsen, betaalt de verzekering de volledige kosten terug, voor zover daarvoor de nodige geldige documenten worden bezorgd. Dit geldt zowel voor geneesheer, ziekenhuis als apotheker.
In zeer ernstige gevallen is het zelfs mogelijk dat de verzekering de repatriëringskosten terugbetaalt, wanneer een gewone terugreis met het gewone transport door Euro-Children georganiseerd of via een normale trein- of busverbinding onmogelijk is.

C. uw gastkind heeft bij derden schade aangericht

In dit geval wordt niet verondersteld dat het kind zelf “slachtoffer” is, want dat valt onder “ongevallen” , maar wel dat een derde partij schade heeft geleden door een gebeurtenis, waarvoor het gastkind de verantwoordelijkheid draagt. Het kan gaan van zeer kleine feiten (vb. bij voetballen de ruit van de buurman gebroken), tot zeer ernstige feiten, zelfs waar geen kwaad opzet mee gemoeid is (vb. de straat overgestoken bij een rood verkeerslicht, waardoor een auto door plots te remmen onbestuurbaar werd en iemand heeft gekwetst).

Omdat in bijna al de gastgezinnen ook eigen kinderen zijn, heeft de ervaring geleerd dat het soms zeer moeilijk is te achterhalen wie eigenlijk verantwoordelijk is, wanneer de schade werd aangebracht tijdens het spelen (vb. bal in de ruit). Om zeker voor al de kleinere ongevallen geen verzekeringsproblemen te hebben, raden we steeds aan de eigen  verzekeraar (familiale polis)  op  de  hoogte te  brengen van

de aanwezigheid van het gastkind en te vragen ook het gastkind op te nemen in de verzekering voor de duur van het verblijf. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben deze mogelijkheid reeds voorzien in de familiale polis, of zorgen er voor dat dit zonder extra kosten kan gebeuren. Indien u twijfelt, vraag dan uw verzekeringskantoor of het in orde is.                                                                                                                        

wanneer is het gastkind verzekerd ?

Het gastkind is verzekerd van het ogenblik dat de ouders het kind toevertrouwen aan de begeleider van de autocar, bij vertrek in het buitenland, tot op het ogenblik dat het na de vakantie opnieuw aan de ouders wordt toevertrouwd.

Zijn verzekerd, schadegevallen die gebeuren tijdens het verblijf van het kind wanneer het verblijft bij het onthaalgezin in België. De waarborgen van de polis zijn ook verworven, wanneer het kind samen met het gastgezin een reis maakt in andere landen van de Europese Unie, op voorwaarde dat deze reis vooraf wordt aangevraagd bij het secretariaat van Euro-Children. Zie verdere uitleg hierover op reizen buitenland

zijn niet verzekerd. schadegevallen die gebeuren wanneer het kind op een afgesproken en regelmatige wijze is toevertrouwd aan derden, die permanent het toezicht houden over en de verantwoordelijkheid dragen over het kind: kampen ingericht door jeugdbewegingen (scouts, chiro,), sportkampen, enz. In dat geval is, bij een eventueel schadegeval, de inrichtende organisatie verantwoordelijk en zal haar verzekering moeten tussenkomen.

In bepaalde gevallen is het wel mogelijk dat de verzekeraar van die organisatie zich toch zal richten tot de verantwoordelijken voor het gastkind, indien er volgens zijn visie speciale juridische redenen kunnen worden ingeroepen om de leiding van vb. het vakantiekamp te ontslaan van burgerechtelijke aansprakelijkheid. Zulke betwistingen gebeuren normaal voor een of andere openbare instantie (rechtbanken, enz)

begeleiders: de begeleiders die toezicht houden over de kinderen zijn verzekerd tegen schadegevallen, zowel door hen zelf veroorzaakt als door de kinderen maar enkel gedurende de tijd dat ze werkelijk opdrachten uitvoeren van toezicht op de kinderen. De begeleiders zelf zijn dus niet verzekerd, wanneer ze bv. na aankomst van de kinderen een nacht doorbrengen ofwel in een hotel ofwel bij een gastgezin. Ze zijn evenmin door Euro-Children verzekerd wanneer ze zonder kinderen naar ons land komen of huiswaarts keren in een lege autocar.

wat is verzekerd ?

Per schadegeval is een maximum bedrag verzekerd voor de lichamelijke en de stoffelijke schade. Het geheel van de schade te wijten aan dezelfde oorzaak wordt als één schadegeval aangezien. (dit maximum wordt door de verzekeringsmaatschappij regelmatig aangepast, samen met de te betalen premie.)

Voor gewone en niet te kostelijke stoffelijke schade is ook wel een franchise voorzien, ongeveer zoals in de familiale polis. Deze franchise blijft “theoretisch” ten laste van de ouders van het kind. Noch het gastgezin, noch de vzw Euro-Children kan wettelijk worden verplicht het franchisebedrag te

betalen. Indien het gaat om een kleine franchise zullen er meestal geen problemen zijn, zo gewenst kan het gastgezin aan Euro-Children vragen de betaalde franchise (op voorlegging van een factuur die voldaan is) te laten terugbetalen door de ouders. In de praktijk zal Euro-Children dan contact opnemen met de buitenlandse organisatie, die de kinderen heeft gezonden en onderling afspreken welke de beste oplossing is (meestal zijn de ouders niet in staat deze extra kosten te betalen).

wat is volledig uitgesloten ?

Er bestaat een hele lijst met schadegevallen die niet worden vergoed, maar het zal hopelijk zelden gebeuren dat deze voorkomen bij onze gastkinderen.                                                                                                                                                                                                                                               enkele voorbeelden: schade veroorzaakt door vuurwapens tijdens de jacht, schade veroorzaakt door boten, (wel als passagier), schade veroorzaakt door brand, ontploffing en rook, schade veroorzaakt door dieren (we laten niet toe dat de kinderen hun hond meebrengen !)

een speciaal geval zijn de motorrijtuigen die vallen onder de Belgische verkeerswetgeving.

- indien een gastkind, zonder toestemming van de eigenaar van het voertuig, dit voertuig onrechtmatig gebruikt en schade veroorzaakt, wordt wel de schade aan derden verzekerd, maar niet de schade aan het voertuig.

- de schade aan het voertuig wordt wel verzekerd, indien het voertuig niet aan het onthaalgezin, maar aan een derde toebehoort;.

D. verzending van meldingsformulier aan Euro-Children

A. Aard verzekering

  • 1. ongeval
  • 2. ziekte
  • 3. burgerrechtelijke aansprakelijkheid


B. Naam gastgezin
C. Code gastgezin
D. Naam en voornaam gastkind
E. Code gastkind
F. Telefoon geef in elk geval een telefoonnummer waarop u het
gemakkelijkst bereikbaar bent (vooral als u in het buitenland vertoeft).
G. Naam van het Ziekenhuis
bij ziekenhuisopname de naam van het ziekenhuis.
H. Gemeente van het Ziekenhuis De gemeente waar het ziekenhuis
gevestigd is. Indien het ziekenhuis niet in ons land is gelegen, het volledig adres en het telefoonnummer.
I. Andere Geef een korte beschrijving van het ontstaan van het ongeval,
aard ziekte,... ernst van de ziekte of kwetsuren ...
J. e-mailadres op dit e-mailadres zal Euro-Children u contacteren.

Indien u onverhoopt toch problemen zou ondervinden bij het verzenden van dit formulier kan u het probleem melden bij het secretariaat:

u kan de bovenvermelde vragen dan best in de juiste volgorde beantwoorden en deze verzenden met een gewoon mailtje naar info@eurochildren.be

Euro-Children als vzw

We vermelden hier niet de gegevens over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vzw Euro-Children zelf als organisatie. Hierdoor worden o.m. de aansprakelijkheid geregeld zowel van de leden van de vereniging, de bestuurders, de vrijwillige medewerkers, enz.

documenten

U moet Euro-Children zo vlug mogelijk verwittigen. Dat doet u door het daartoe voorzien meldingsformulier in te vullen en zo vlug mogelijk te verzenden.

Bij het verzenden van het bericht aan Euro-Children geeft u als aard verzekering : 3 burgerrechtelijke aansprakelijkheid .

Bovendien is het zeer belangrijk dat de formulieren voor de verzekering zelf juist worden ingevuld. Hiernaast kan u de verzekeringsformulier aan klikken en op ware grote afdrukken of opslaan in uw eigen computer.